משלי 30

1

דברי אגור בן יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל:

2

כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי:

3

ולא למדתי חכמה ודעת קדשים אדע:

4

מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע:

5

כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו:

6

אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת:

7

שתים שאלתי מאתך אל תמנע ממני בטרם אמות:

8

שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי:

9

פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי יהוה ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי:

10

אל תלשן עבד אל אדנו פן יקללך ואשמת:

11

דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך:

12

דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ:

13

דור מה רמו עיניו ועפעפיו ינשאו:

14

דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם:

15

לעלוקה שתי בנות הב הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא אמרו הון:

16

שאול ועצר רחם ארץ לא שבעה מים ואש לא אמרה הון:

17

עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר:

18

שלשה המה נפלאו ממני וארבע לא ידעתים:

19

דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה:

20

כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און:

21

תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא תוכל שאת:

22

תחת עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע לחם:

23

תחת שנואה כי תבעל ושפחה כי תירש גברתה:

24

ארבעה הם קטני ארץ והמה חכמים מחכמים:

25

הנמלים עם לא עז ויכינו בקיץ לחמם:

26

שפנים עם לא עצום וישימו בסלע ביתם:

27

מלך אין לארבה ויצא חצץ כלו:

28

שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך:

29

שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטבי לכת:

30

ליש גבור בבהמה ולא ישוב מפני כל:

31

זרזיר מתנים או תיש ומלך אלקום עמו:

32

אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה:

33

כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב: