משלי 3

1

בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך:

2

כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך:

3

חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך:

4

ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם:

5

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען:

6

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך:

7

אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע:

8

רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך:

9

כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך:

10

וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו:

11

מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו:

12

כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה:

13

אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה:

14

כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה:

15

יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה:

16

ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד:

17

דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום:

18

עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר:

19

יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה:

20

בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל:

21

בני אל ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה:

22

ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך:

23

אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף:

24

אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך:

25

אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא:

26

כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד:

27

אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות:

28

אל תאמר לרעיך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך:

29

אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך:

30

אל תרוב עם אדם חנם אם לא גמלך רעה:

31

אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו:

32

כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו:

33

מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך:

34

אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן:

35

כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון: