משלי 29

1

איש תוכחות מקשה ערף פתע ישבר ואין מרפא:

2

ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם:

3

איש אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד הון:

4

מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה:

5

גבר מחליק על רעהו רשת פורש על פעמיו:

6

בפשע איש רע מוקש וצדיק ירון ושמח:

7

ידע צדיק דין דלים רשע לא יבין דעת:

8

אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף:

9

איש חכם נשפט את איש אויל ורגז ושחק ואין נחת:

10

אנשי דמים ישנאו תם וישרים יבקשו נפשו:

11

כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה:

12

משל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים:

13

רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם יהוה:

14

מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון:

15

שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו:

16

ברבות רשעים ירבה פשע וצדיקים במפלתם יראו:

17

יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך:

18

באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו:

19

בדברים לא יוסר עבד כי יבין ואין מענה:

20

חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו:

21

מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון:

22

איש אף יגרה מדון ובעל חמה רב פשע:

23

גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד:

24

חולק עם גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד:

25

חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב:

26

רבים מבקשים פני מושל ומיהוה משפט איש:

27

תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע ישר דרך: