משלי 27

1

אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום:

2

יהללך זר ולא פיך נכרי ואל שפתיך:

3

כבד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם:

4

אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה:

5

טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת:

6

נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא:

7

נפש שבעה תבוס נפת ונפש רעבה כל מר מתוק:

8

כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו:

9

שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש:

10

רעך ורעה אביך אל תעזב ובית אחיך אל תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק:

11

חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר:

12

ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו:

13

קח בגדו כי ערב זר ובעד נכריה חבלהו:

14

מברך רעהו בקול גדול בבקר השכים קללה תחשב לו:

15

דלף טורד ביום סגריר ואשת מדונים נשתוה:

16

צפניה צפן רוח ושמן ימינו יקרא:

17

ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו:

18

נצר תאנה יאכל פריה ושמר אדניו יכבד:

19

כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם:

20

שאול ואבדה לא תשבענה ועיני האדם לא תשבענה:

21

מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו:

22

אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו:

23

ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים:

24

כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור דור:

25

גלה חציר ונראה דשא ונאספו עשבות הרים:

26

כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים:

27

ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך: