משלי 26

1

כשלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא נאוה לכסיל כבוד:

2

כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא:

3

שוט לסוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים:

4

אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה:

5

ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו:

6

מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד כסיל:

7

דליו שקים מפסח ומשל בפי כסילים:

8

כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד:

9

חוח עלה ביד שכור ומשל בפי כסילים:

10

רב מחולל כל ושכר כסיל ושכר עברים:

11

ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו:

12

ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו:

13

אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות:

14

הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו:

15

טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו:

16

חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם:

17

מחזיק באזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו:

18

כמתלהלה הירה זקים חצים ומות:

19

כן איש רמה את רעהו ואמר הלא משחק אני:

20

באפס עצים תכבה אש ובאין נרגן ישתק מדון:

21

פחם לגחלים ועצים לאש ואיש מדונים לחרחר ריב:

22

דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן:

23

כסף סיגים מצפה על חרש שפתים דלקים ולב רע:

24

בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה:

25

כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו:

26

תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל:

27

כרה שחת בה יפל וגלל אבן אליו תשוב:

28

לשון שקר ישנא דכיו ופה חלק יעשה מדחה: