משלי 25

1

גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה:

2

כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר:

3

שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר:

4

הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי:

5

הגו רשע לפני מלך ויכון בצדק כסאו:

6

אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדלים אל תעמד:

7

כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך:

8

אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך:

9

ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל:

10

פן יחסדך שמע ודבתך לא תשוב:

11

תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו:

12

נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת:

13

כצנת שלג ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב:

14

נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר:

15

בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר גרם:

16

דבש מצאת אכל דיך פן תשבענו והקאתו:

17

הקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך:

18

מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר:

19

שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה:

20

מעדה בגד ביום קרה חמץ על נתר ושר בשרים על לב רע:

21

אם רעב שנאך האכלהו לחם ואם צמא השקהו מים:

22

כי גחלים אתה חתה על ראשו ויהוה ישלם לך:

23

רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר:

24

טוב שבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר:

25

מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק:

26

מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע:

27

אכל דבש הרבות לא טוב וחקר כבדם כבוד:

28

עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו: