משלי 23

1

כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך:

2

ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה:

3

אל תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים:

4

אל תיגע להעשיר מבינתך חדל:

5

התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועיף השמים:

6

אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמתיו:

7

כי כמו שער בנפשו כן הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל עמך:

8

פתך אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים:

9

באזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל מליך:

10

אל תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל תבא:

11

כי גאלם חזק הוא יריב את ריבם אתך:

12

הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי דעת:

13

אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות:

14

אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל:

15

בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני:

16

ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים:

17

אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת יהוה כל היום:

18

כי אם יש אחרית ותקותך לא תכרת:

19

שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך:

20

אל תהי בסבאי יין בזללי בשר למו:

21

כי סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה:

22

שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך:

23

אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה:

24

גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו:

25

ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך:

26

תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תרצנה:

27

כי שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה:

28

אף היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף:

29

למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים:

30

למאחרים על היין לבאים לחקר ממסך:

31

אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים:

32

אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש:

33

עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות:

34

והיית כשכב בלב ים וכשכב בראש חבל:

35

הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד: