משלי 22

1

נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב:

2

עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה:

3

ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו:

4

עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים:

5

צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם:

6

חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה:

7

עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה:

8

זורע עולה יקצור און ושבט עברתו יכלה:

9

טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל:

10

גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון:

11

אהב טהור לב חן שפתיו רעהו מלך:

12

עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד:

13

אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח:

14

שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול שם:

15

אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו:

16

עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך למחסור:

17

הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי:

18

כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך:

19

להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף אתה:

20

הלא כתבתי לך שלשום במועצות ודעת:

21

להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך:

22

אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער:

23

כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש:

24

אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבוא:

25

פן תאלף ארחתו ולקחת מוקש לנפשך:

26

אל תהי בתקעי כף בערבים משאות:

27

אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך:

28

אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך:

29

חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים: