משלי 21

1

פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו:

2

כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה:

3

עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח:

4

רום עינים ורחב לב נר רשעים חטאת:

5

מחשבות חרוץ אך למותר וכל אץ אך למחסור:

6

פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי מות:

7

שד רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט:

8

הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו:

9

טוב לשבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר:

10

נפש רשע אותה רע לא יחן בעיניו רעהו:

11

בענש לץ יחכם פתי ובהשכיל לחכם יקח דעת:

12

משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע:

13

אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה:

14

מתן בסתר יכפה אף ושחד בחק חמה עזה:

15

שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און:

16

אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח:

17

איש מחסור אהב שמחה אהב יין ושמן לא יעשיר:

18

כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד:

19

טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדונים וכעס:

20

אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו:

21

רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד:

22

עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה:

23

שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו:

24

זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון:

25

תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות:

26

כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך:

27

זבח רשעים תועבה אף כי בזמה יביאנו:

28

עד כזבים יאבד ואיש שומע לנצח ידבר:

29

העז איש רשע בפניו וישר הוא יכין דרכיו:

30

אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה:

31

סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה: