משלי 2

1

בני אם תקח אמרי ומצותי תצפן אתך:

2

להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה:

3

כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך:

4

אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה:

5

אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא:

6

כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה:

7

וצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם:

8

לנצר ארחות משפט ודרך חסידו ישמר:

9

אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב:

10

כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם:

11

מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה:

12

להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות:

13

העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי חשך:

14

השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע:

15

אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם:

16

להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה:

17

העזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה:

18

כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה:

19

כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים:

20

למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר:

21

כי ישרים ישכנו ארץ ותמימים יותרו בה:

22

ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה: