משלי 19

1

טוב רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל:

2

גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא:

3

אולת אדם תסלף דרכו ועל יהוה יזעף לבו:

4

הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד:

5

עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט:

6

רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן:

7

כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה:

8

קנה לב אהב נפשו שמר תבונה למצא טוב:

9

עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד:

10

לא נאוה לכסיל תענוג אף כי לעבד משל בשרים:

11

שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על פשע:

12

נהם ככפיר זעף מלך וכטל על עשב רצונו:

13

הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה:

14

בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת:

15

עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב:

16

שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו יומת:

17

מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם לו:

18

יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך:

19

גרל חמה נשא ענש כי אם תציל ועוד תוסף:

20

שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך:

21

רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום:

22

תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב:

23

יראת יהוה לחיים ושבע ילין בל יפקד רע:

24

טמן עצל ידו בצלחת גם אל פיהו לא ישיבנה:

25

לץ תכה ופתי יערם והוכיח לנבון יבין דעת:

26

משדד אב יבריח אם בן מביש ומחפיר:

27

חדל בני לשמע מוסר לשגות מאמרי דעת:

28

עד בליעל יליץ משפט ופי רשעים יבלע און:

29

נכונו ללצים שפטים ומהלמות לגו כסילים: