משלי 16

1

לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון:

2

כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה:

3

גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך:

4

כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה:

5

תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה:

6

בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע:

7

ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו:

8

טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט:

9

לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו:

10

קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו:

11

פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס:

12

תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא:

13

רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב:

14

חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה:

15

באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש:

16

קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף:

17

מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו:

18

לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח:

19

טוב שפל רוח את עניים מחלק שלל את גאים:

20

משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו:

21

לחכם לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח:

22

מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת:

23

לב חכם ישכיל פיהו ועל שפתיו יסיף לקח:

24

צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם:

25

יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות:

26

נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו:

27

איש בליעל כרה רעה ועל שפתיו כאש צרבת:

28

איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף:

29

איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא טוב:

30

עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ שפתיו כלה רעה:

31

עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא:

32

טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר:

33

בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משפטו: