משלי 14

1

חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו:

2

הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו:

3

בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם:

4

באין אלפים אבוס בר ורב תבואות בכח שור:

5

עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר:

6

בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל:

7

לך מנגד לאיש כסיל ובל ידעת שפתי דעת:

8

חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה:

9

אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון:

10

לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר:

11

בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח:

12

יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות:

13

גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה:

14

מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב:

15

פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו:

16

חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח:

17

קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא:

18

נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת:

19

שחו רעים לפני טובים ורשעים על שערי צדיק:

20

גם לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים:

21

בז לרעהו חוטא ומחונן עניים אשריו:

22

הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב:

23

בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור:

24

עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת:

25

מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה:

26

ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה:

27

יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות:

28

ברב עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון:

29

ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת:

30

חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה:

31

עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון:

32

ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק:

33

בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע:

34

צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת:

35

רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש: