משלי 13

1

בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה:

2

מפרי פי איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס:

3

נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו:

4

מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן:

5

דבר שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר:

6

צדקה תצר תם דרך ורשעה תסלף חטאת:

7

יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב:

8

כפר נפש איש עשרו ורש לא שמע גערה:

9

אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך:

10

רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה:

11

הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה:

12

תוחלת ממשכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה:

13

בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם:

14

תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות:

15

שכל טוב יתן חן ודרך בגדים איתן:

16

כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת:

17

מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא:

18

ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד:

19

תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע:

20

הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע:

21

חטאים תרדף רעה ואת צדיקים ישלם טוב:

22

טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא:

23

רב אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט:

24

חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר:

25

צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר: