משלי 12

1

אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער:

2

טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע:

3

לא יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל ימוט:

4

אשת חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה:

5

מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה:

6

דברי רשעים ארב דם ופי ישרים יצילם:

7

הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד:

8

לפי שכלו יהלל איש ונעוה לב יהיה לבוז:

9

טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם:

10

יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי:

11

עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב:

12

חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן:

13

בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק:

14

מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישוב לו:

15

דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם:

16

אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום:

17

יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה:

18

יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא:

19

שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר:

20

מרמה בלב חרשי רע וליעצי שלום שמחה:

21

לא יאנה לצדיק כל און ורשעים מלאו רע:

22

תועבת יהוה שפתי שקר ועשי אמונה רצונו:

23

אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת:

24

יד חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס:

25

דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה:

26

יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם:

27

לא יחרך רמיה צידו והון אדם יקר חרוץ:

28

בארח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות: