משלי 11

1

מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו:

2

בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה:

3

תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם:

4

לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות:

5

צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע:

6

צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו:

7

במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה:

8

צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו:

9

בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו:

10

בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה:

11

בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס:

12

בז לרעהו חסר לב ואיש תבונות יחריש:

13

הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר:

14

באין תחבלות יפל עם ותשועה ברב יועץ:

15

רע ירוע כי ערב זר ושנא תקעים בוטח:

16

אשת חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו עשר:

17

גמל נפשו איש חסד ועכר שארו אכזרי:

18

רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת:

19

כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו:

20

תועבת יהוה עקשי לב ורצונו תמימי דרך:

21

יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט:

22

נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם:

23

תאות צדיקים אך טוב תקות רשעים עברה:

24

יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור:

25

נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא:

26

מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר:

27

שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו:

28

בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו:

29

עוכר ביתו ינחל רוח ועבד אויל לחכם לב:

30

פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם:

31

הן צדיק בארץ ישלם אף כי רשע וחוטא: