שמות 40

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד:

3

ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארן את הפרכת:

4

והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את נרתיה:

5

ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן:

6

ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד:

7

ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים:

8

ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר:

9

ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש:

10

ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים:

11

ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת אתו:

12

והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים:

13

והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי:

14

ואת בניו תקריב והלבשת אתם כתנת:

15

ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם:

16

ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה:

17

ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן:

18

ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו:

19

ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה:

20

ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה:

21

ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה:

22

ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת:

23

ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה:

24

וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה:

25

ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה:

26

וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת:

27

ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את משה:

28

וישם את מסך הפתח למשכן:

29

ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה יהוה את משה:

30

וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה:

31

ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם:

32

בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה:

33

ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה:

34

ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן:

35

ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן:

36

ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם:

37

ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלתו:

38

כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם: