שמות 39

1

ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה:

2

ויעש את האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר:

3

וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב:

4

כתפת עשו לו חברת על שני קצוותו חבר:

5

וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה:

6

ויעשו את אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על שמות בני ישראל:

7

וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה:

8

ויעש את החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר:

9

רבוע היה כפול עשו את החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול:

10

וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד:

11

והטור השני נפך ספיר ויהלם:

12

והטור השלישי לשם שבו ואחלמה:

13

והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצות זהב במלאתם:

14

והאבנים על שמת בני ישראל הנה שתים עשרה על שמתם פתוחי חתם איש על שמו לשנים עשר שבט:

15

ויעשו על החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור:

16

ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את שתי הטבעת על שני קצות החשן:

17

ויתנו שתי העבתת הזהב על שתי הטבעת על קצות החשן:

18

ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על שתי המשבצת ויתנם על כתפת האפד אל מול פניו:

19

ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפד ביתה:

20

ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד:

21

וירכסו את החשן מטבעתיו אל טבעת האפד בפתיל תכלת להית על חשב האפד ולא יזח החשן מעל האפד כאשר צוה יהוה את משה:

22

ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת:

23

ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע:

24

ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר:

25

ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל סביב בתוך הרמנים:

26

פעמן ורמן פעמן ורמן על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה:

27

ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו:

28

ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר:

29

ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה:

30

ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה:

31

ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה:

32

ותכל כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו:

33

ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו:

34

ואת מכסה עורת האילם המאדמים ואת מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך:

35

את ארן העדת ואת בדיו ואת הכפרת:

36

את השלחן את כל כליו ואת לחם הפנים:

37

את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור:

38

ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל:

39

את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו:

40

את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריו ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד:

41

את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן:

42

ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה:

43

וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה: