שמות 37

1

ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו:

2

ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב:

3

ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית:

4

ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב:

5

ויבא את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן:

6

ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה:

7

ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת:

8

כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצוותו:

9

ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים:

10

ויעש את השלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו:

11

ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב:

12

ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב:

13

ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו:

14

לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את השלחן:

15

ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן:

16

ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יסך בהן זהב טהור:

17

ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו:

18

וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני:

19

שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה:

20

ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה:

21

וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה:

22

כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור:

23

ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור:

24

ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה:

25

ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו ממנו היו קרנתיו:

26

ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב:

27

ושתי טבעת זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם:

28

ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב:

29

ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור מעשה רקח: