שמות 36

1

ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש לכל אשר צוה יהוה:

2

ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה:

3

ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר:

4

ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים:

5

ויאמרו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר צוה יהוה לעשת אתה:

6

ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא:

7

והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אתה והותר:

8

ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרבים מעשה חשב עשה אתם:

9

ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת:

10

ויחבר את חמש היריעת אחת אל אחת וחמש יריעת חבר אחת אל אחת:

11

ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית:

12

חמשים ללאת עשה ביריעה האחת וחמשים ללאת עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אחת אל אחת:

13

ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את הירעת אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד:

14

ויעש יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת עשה אתם:

15

ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת:

16

ויחבר את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד:

17

ויעש ללאת חמשים על שפת היריעה הקיצנה במחברת וחמשים ללאת עשה על שפת היריעה החברת השנית:

18

ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את האהל להית אחד:

19

ויעש מכסה לאהל ערת אלים מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה:

20

ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים:

21

עשר אמת ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד:

22

שתי ידת לקרש האחד משלבת אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן:

23

ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגב תימנה:

24

וארבעים אדני כסף עשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו:

25

ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים:

26

וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד:

27

ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים:

28

ושני קרשים עשה למקצעת המשכן בירכתים:

29

והיו תואמם מלמטה ויחדו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעת:

30

והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד:

31

ויעש בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחת:

32

וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי המשכן לירכתים ימה:

33

ויעש את הבריח התיכן לברח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה:

34

ואת הקרשים צפה זהב ואת טבעתם עשה זהב בתים לבריחם ויצף את הבריחם זהב:

35

ויעש את הפרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרבים:

36

ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני כסף:

37

ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם:

38

ואת עמודיו חמשה ואת וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת: