שמות 35

1

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשת אתם:

2

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת:

3

לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת:

4

ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר:

5

קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת:

6

ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים:

7

וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים:

8

ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים:

9

ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן:

10

וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה יהוה:

11

את המשכן את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו:

12

את הארן ואת בדיו את הכפרת ואת פרכת המסך:

13

את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים:

14

ואת מנרת המאור ואת כליה ואת נרתיה ואת שמן המאור:

15

ואת מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן:

16

את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו:

17

את קלעי החצר את עמדיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר:

18

את יתדת המשכן ואת יתדת החצר ואת מיתריהם:

19

את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן:

20

ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה:

21

ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש:

22

ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה:

23

וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו:

24

כל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל מלאכת העבדה הביאו:

25

וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש:

26

וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים:

27

והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן:

28

ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים:

29

כל איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה:

30

ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה:

31

וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה:

32

ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת:

33

ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת:

34

ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן:

35

מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל מלאכה וחשבי מחשבת: