שמות 31

1

וידבר יהוה אל משה לאמר:

2

ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה:

3

ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה:

4

לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת:

5

ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה:

6

ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך:

7

את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל:

8

ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת:

9

ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו:

10

ואת בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן:

11

ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש ככל אשר צויתך יעשו:

12

ויאמר יהוה אל משה לאמר:

13

ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם:

14

ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה:

15

ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת:

16

ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם:

17

ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש:

18

ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים: