שמות 30

1

ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו:

2

אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קמתו ממנו קרנתיו:

3

וצפית אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ועשית לו זר זהב סביב:

4

ושתי טבעת זהב תעשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו תעשה על שני צדיו והיה לבתים לבדים לשאת אתו בהמה:

5

ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב:

6

ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על ארן העדת לפני הכפרת אשר על העדת אשר אועד לך שמה:

7

והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה:

8

ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם:

9

לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו:

10

וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש קדשים הוא ליהוה:

11

וידבר יהוה אל משה לאמר:

12

כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם:

13

זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה ליהוה:

14

כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת יהוה:

15

העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת יהוה לכפר על נפשתיכם:

16

ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתת אתו על עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה לכפר על נפשתיכם:

17

וידבר יהוה אל משה לאמר:

18

ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים:

19

ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם:

20

בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה:

21

ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדרתם:

22

וידבר יהוה אל משה לאמר:

23

ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים:

24

וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין:

25

ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה:

26

ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת:

27

ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת:

28

ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו:

29

וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש:

30

ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי:

31

ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם:

32

על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם:

33

איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו:

34

ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה:

35

ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש:

36

ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם:

37

והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה:

38

איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו: