שמות 29

1

וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילם שנים תמימם:

2

ולחם מצות וחלת מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן סלת חטים תעשה אתם:

3

ונתת אותם על סל אחד והקרבת אתם בסל ואת הפר ואת שני האילם:

4

ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים:

5

ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכתנת ואת מעיל האפד ואת האפד ואת החשן ואפדת לו בחשב האפד:

6

ושמת המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקדש על המצנפת:

7

ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אתו:

8

ואת בניו תקריב והלבשתם כתנת:

9

וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו:

10

והקרבת את הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר:

11

ושחטת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד:

12

ולקחת מדם הפר ונתתה על קרנת המזבח באצבעך ואת כל הדם תשפך אל יסוד המזבח:

13

ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היתרת על הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה:

14

ואת בשר הפר ואת ערו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חטאת הוא:

15

ואת האיל האחד תקח וסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל:

16

ושחטת את האיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב:

17

ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו:

18

והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחוח אשה ליהוה הוא:

19

ולקחת את האיל השני וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל:

20

ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנוך אזן אהרן ועל תנוך אזן בניו הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב:

21

ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה והזית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו אתו:

22

ולקחת מן האיל החלב והאליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מלאים הוא:

23

וככר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני יהוה:

24

ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה:

25

ולקחת אתם מידם והקטרת המזבחה על העלה לריח ניחוח לפני יהוה אשה הוא ליהוה:

26

ולקחת את החזה מאיל המלאים אשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה:

27

וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר לבניו:

28

והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם ליהוה:

29

ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם:

30

שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבא אל אהל מועד לשרת בקדש:

31

ואת איל המלאים תקח ובשלת את בשרו במקם קדש:

32

ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל פתח אהל מועד:

33

ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את ידם לקדש אתם וזר לא יאכל כי קדש הם:

34

ואם יותר מבשר המלאים ומן הלחם עד הבקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא:

35

ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתכה שבעת ימים תמלא ידם:

36

ופר חטאת תעשה ליום על הכפרים וחטאת על המזבח בכפרך עליו ומשחת אתו לקדשו:

37

שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אתו והיה המזבח קדש קדשים כל הנגע במזבח יקדש:

38

וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד:

39

את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים:

40

ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין ונסך רבעית ההין יין לכבש האחד:

41

ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכה תעשה לה לריח ניחח אשה ליהוה:

42

עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם:

43

ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבדי:

44

וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי:

45

ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים:

46

וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני יהוה אלהיהם: