שמות 28

1

ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן:

2

ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת:

3

ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי:

4

ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי:

5

והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש:

6

ועשו את האפד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה חשב:

7

שתי כתפת חברת יהיה לו אל שני קצותיו וחבר:

8

וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר:

9

ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל:

10

ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם:

11

מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמת בני ישראל מסבת משבצות זהב תעשה אתם:

12

ושמת את שתי האבנים על כתפת האפד אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני יהוה על שתי כתפיו לזכרן:

13

ועשית משבצת זהב:

14

ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתם מעשה עבת ונתתה את שרשרת העבתת על המשבצת:

15

ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו:

16

רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו:

17

ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד:

18

והטור השני נפך ספיר ויהלם:

19

והטור השלישי לשם שבו ואחלמה:

20

והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם:

21

והאבנים תהיין על שמת בני ישראל שתים עשרה על שמתם פתוחי חותם איש על שמו תהיין לשני עשר שבט:

22

ועשית על החשן שרשת גבלת מעשה עבת זהב טהור:

23

ועשית על החשן שתי טבעות זהב ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החשן:

24

ונתתה את שתי עבתת הזהב על שתי הטבעת אל קצות החשן:

25

ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפד אל מול פניו:

26

ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפד ביתה:

27

ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד:

28

וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד:

29

ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרן לפני יהוה תמיד:

30

ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני יהוה תמיד:

31

ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת:

32

והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע:

33

ועשית על שוליו רמני תכלת וארגמן ותולעת שני על שוליו סביב ופעמני זהב בתוכם סביב:

34

פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון על שולי המעיל סביב:

35

והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות:

36

ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה:

37

ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה:

38

והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנת קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה:

39

ושבצת הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבנט תעשה מעשה רקם:

40

ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת:

41

והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי:

42

ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו:

43

והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו: