שמות 27

1

ועשית את המזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו:

2

ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת:

3

ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל כליו תעשה נחשת:

4

ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו:

5

ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח:

6

ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת:

7

והובא את בדיו בטבעת והיו הבדים על שתי צלעת המזבח בשאת אתו:

8

נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו:

9

ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת:

10

ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף:

11

וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף:

12

ורחב החצר לפאת ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה:

13

ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה:

14

וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה:

15

ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה:

16

ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה:

17

כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת:

18

ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת:

19

לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת:

20

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד:

21

באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל: