שמות 26

1

ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם:

2

ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת:

3

חמש היריעת תהיין חברת אשה אל אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל אחתה:

4

ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית:

5

חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אשה אל אחתה:

6

ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד:

7

ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם:

8

ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת:

9

וחברת את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל:

10

ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית:

11

ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאת וחברת את האהל והיה אחד:

12

וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן:

13

והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו:

14

ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה:

15

ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים:

16

עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד:

17

שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן:

18

ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה:

19

וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו:

20

ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש:

21

וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד:

22

ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים:

23

ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים:

24

ויהיו תאמים מלמטה ויחדו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו:

25

והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד:

26

ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד:

27

וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה:

28

והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה:

29

ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם וצפית את הבריחם זהב:

30

והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר:

31

ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים:

32

ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף:

33

ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים:

34

ונתת את הכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים:

35

ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על צלע צפון:

36

ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם:

37

ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת: