שמות 24

1

ואל משה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק:

2

ונגש משה לבדו אל יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו:

3

ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה:

4

ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל:

5

וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים:

6

ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח:

7

ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע:

8

ויקח משה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה:

9

ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל:

10

ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר:

11

ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו:

12

ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם:

13

ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים:

14

ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אלהם:

15

ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר:

16

וישכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן:

17

ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל:

18

ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה: