שמות 23

1

לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס:

2

לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת:

3

ודל לא תהדר בריבו:

4

כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו:

5

כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו:

6

לא תטה משפט אבינך בריבו:

7

מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע:

8

ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים:

9

וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים:

10

ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה:

11

והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך:

12

ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר:

13

ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך:

14

שלש רגלים תחג לי בשנה:

15

את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם:

16

וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה:

17

שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה:

18

לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר:

19

ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו:

20

הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי:

21

השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו:

22

כי אם שמע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך:

23

כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו:

24

לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם:

25

ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך:

26

לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא:

27

את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בהם ונתתי את כל איביך אליך ערף:

28

ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך:

29

לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה:

30

מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ:

31

ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך:

32

לא תכרת להם ולאלהיהם ברית:

33

לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש: