שמות 21

1

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם:

2

כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם:

3

אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו:

4

אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו:

5

ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי:

6

והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם:

7

וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים:

8

אם רעה בעיני אדניה אשר לא יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה:

9

ואם לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה לה:

10

אם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע:

11

ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף:

12

מכה איש ומת מות יומת:

13

ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה:

14

וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות:

15

ומכה אביו ואמו מות יומת:

16

וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת:

17

ומקלל אביו ואמו מות יומת:

18

וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב:

19

אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא:

20

וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם:

21

אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא:

22

וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים:

23

ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש:

24

עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל:

25

כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה:

26

וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו:

27

ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו:

28

וכי יגח שור את איש או את אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי:

29

ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת:

30

אם כפר יושת עליו ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו:

31

או בן יגח או בת יגח כמשפט הזה יעשה לו:

32

אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל:

33

וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור:

34

בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו:

35

וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון:

36

או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו: