שמות 20

1

וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר:

2

אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:

3

לא יהיה לך אלהים אחרים על פני:

4

לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ:

5

לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי:

6

ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי:

7

לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא:

8

זכור את יום השבת לקדשו:

9

ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך:

10

ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך:

11

כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו:

12

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך:

13

לא תרצח:

14

לא תנאף:

15

לא תגנב:

16

לא תענה ברעך עד שקר:

17

לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך:

18

וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק:

19

ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות:

20

ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו:

21

ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים:

22

ויאמר יהוה אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם:

23

לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם:

24

מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך:

25

ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה:

26

ולא תעלה במעלת על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו: