שמות 2

1

וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי:

2

ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים:

3

ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר:

4

ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו:

5

ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה:

6

ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה:

7

ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד:

8

ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד:

9

ותאמר לה בת פרעה היליכי את הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו:

10

ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו:

11

ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו:

12

ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול:

13

ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך:

14

ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר:

15

וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר:

16

ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן:

17

ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם:

18

ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום:

19

ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן:

20

ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם:

21

ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה:

22

ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה:

23

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה:

24

וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב:

25

וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים: