שמות 19

1

בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני:

2

ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר:

3

ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל:

4

אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי:

5

ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ:

6

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל:

7

ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו יהוה:

8

ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה וישב משה את דברי העם אל יהוה:

9

ויאמר יהוה אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל יהוה:

10

ויאמר יהוה אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם:

11

והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד יהוה לעיני כל העם על הר סיני:

12

והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות יומת:

13

לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר:

14

וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויכבסו שמלתם:

15

ויאמר אל העם היו נכנים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה:

16

ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה:

17

ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר:

18

והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד:

19

ויהי קול השופר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול:

20

וירד יהוה על הר סיני אל ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל ראש ההר ויעל משה:

21

ויאמר יהוה אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל יהוה לראות ונפל ממנו רב:

22

וגם הכהנים הנגשים אל יהוה יתקדשו פן יפרץ בהם יהוה:

23

ויאמר משה אל יהוה לא יוכל העם לעלת אל הר סיני כי אתה העדתה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו:

24

ויאמר אליו יהוה לך רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלת אל יהוה פן יפרץ בם:

25

וירד משה אל העם ויאמר אלהם: