שמות 15

1

אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים:

2

עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו:

3

יהוה איש מלחמה יהוה שמו:

4

מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף:

5

תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן:

6

ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב:

7

וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש:

8

וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים:

9

אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי:

10

נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים:

11

מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא:

12

נטית ימינך תבלעמו ארץ:

13

נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך:

14

שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת:

15

אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען:

16

תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית:

17

תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך:

18

יהוה ימלך לעלם ועד:

19

כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים:

20

ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת:

21

ותען להם מרים שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים:

22

ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים:

23

ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה:

24

וילנו העם על משה לאמר מה נשתה:

25

ויצעק אל יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו:

26

ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך:

27

ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים: