שמות 1

1

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו:

2

ראובן שמעון לוי ויהודה:

3

יששכר זבולן ובנימן:

4

דן ונפתלי גד ואשר:

5

ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים:

6

וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא:

7

ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם:

8

ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף:

9

ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו:

10

הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ:

11

וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס:

12

וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל:

13

ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך:

14

וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך:

15

ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה:

16

ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת היא וחיה:

17

ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים:

18

ויקרא מלך מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים:

19

ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו:

20

וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד:

21

ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים:

22

ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון: