תהילים 91

1

ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן:

2

אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו:

3

כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות:

4

באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו:

5

לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם:

6

מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים:

7

יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש:

8

רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה:

9

כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך:

10

לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך:

11

כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך:

12

על כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך:

13

על שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין:

14

כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי:

15

יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו:

16

ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי: