תהילים 89

1

משכיל לאיתן האזרחי חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי:

2

כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם:

3

כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי:

4

עד עולם אכין זרעך ובניתי לדר ודור כסאך סלה:

5

ויודו שמים פלאך יהוה אף אמונתך בקהל קדשים:

6

כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים:

7

אל נערץ בסוד קדשים רבה ונורא על כל סביביו:

8

יהוה אלהי צבאות מי כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך:

9

אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם:

10

אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך:

11

לך שמים אף לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם:

12

צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו:

13

לך זרוע עם גבורה תעז ידך תרום ימינך:

14

צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך:

15

אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור פניך יהלכון:

16

בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו:

17

כי תפארת עזמו אתה וברצנך תרים קרננו:

18

כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו:

19

אז דברת בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על גבור הרימותי בחור מעם:

20

מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו:

21

אשר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו:

22

לא ישא אויב בו ובן עולה לא יעננו:

23

וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף:

24

ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו:

25

ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו:

26

הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי:

27

אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ:

28

לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו:

29

ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים:

30

אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון:

31

אם חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו:

32

ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם:

33

וחסדי לא אפיר מעמו ולא אשקר באמונתי:

34

לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה:

35

אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב:

36

זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי:

37

כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה:

38

ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משיחך:

39

נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו:

40

פרצת כל גדרתיו שמת מבצריו מחתה:

41

שסהו כל עברי דרך היה חרפה לשכניו:

42

הרימות ימין צריו השמחת כל אויביו:

43

אף תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה:

44

השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה:

45

הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה:

46

עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך:

47

זכר אני מה חלד על מה שוא בראת כל בני אדם:

48

מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה:

49

איה חסדיך הראשנים אדני נשבעת לדוד באמונתך:

50

זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל רבים עמים:

51

אשר חרפו אויביך יהוה אשר חרפו עקבות משיחך:

52

ברוך יהוה לעולם אמן ואמן: