תהילים 81

1

למנצח על הגתית לאסף הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב:

2

שאו זמרה ותנו תף כנור נעים עם נבל:

3

תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו:

4

כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב:

5

עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע:

6

הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה:

7

בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה:

8

שמע עמי ואעידה בך ישראל אם תשמע לי:

9

לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר:

10

אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו:

11

ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי:

12

ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם:

13

לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו:

14

כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי:

15

משנאי יהוה יכחשו לו ויהי עתם לעולם:

16

ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך: