תהילים 78

1

משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי פי:

2

אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם:

3

אשר שמענו ונדעם ואבותינו ספרו לנו:

4

לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה:

5

ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את אבותינו להודיעם לבניהם:

6

למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם:

7

וישימו באלהים כסלם ולא ישכחו מעללי אל ומצותיו ינצרו:

8

ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא הכין לבו ולא נאמנה את אל רוחו:

9

בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב:

10

לא שמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת:

11

וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם:

12

נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צען:

13

בקע ים ויעבירם ויצב מים כמו נד:

14

וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אש:

15

יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה:

16

ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים:

17

ויוסיפו עוד לחטא לו למרות עליון בציה:

18

וינסו אל בלבבם לשאל אכל לנפשם:

19

וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר:

20

הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו:

21

לכן שמע יהוה ויתעבר ואש נשקה ביעקב וגם אף עלה בישראל:

22

כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישועתו:

23

ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח:

24

וימטר עליהם מן לאכל ודגן שמים נתן למו:

25

לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע:

26

יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן:

27

וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף:

28

ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו:

29

ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יבא להם:

30

לא זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם:

31

ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל הכריע:

32

בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו:

33

ויכל בהבל ימיהם ושנותם בבהלה:

34

אם הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו אל:

35

ויזכרו כי אלהים צורם ואל עליון גאלם:

36

ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו:

37

ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו:

38

והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו:

39

ויזכר כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב:

40

כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון:

41

וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו:

42

לא זכרו את ידו יום אשר פדם מני צר:

43

אשר שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה צען:

44

ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל ישתיון:

45

ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם:

46

ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה:

47

יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל:

48

ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים:

49

ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים:

50

יפלס נתיב לאפו לא חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר:

51

ויך כל בכור במצרים ראשית אונים באהלי חם:

52

ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר:

53

וינחם לבטח ולא פחדו ואת אויביהם כסה הים:

54

ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו:

55

ויגרש מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם שבטי ישראל:

56

וינסו וימרו את אלהים עליון ועדותיו לא שמרו:

57

ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה:

58

ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו:

59

שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל:

60

ויטש משכן שלו אהל שכן באדם:

61

ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד צר:

62

ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר:

63

בחוריו אכלה אש ובתולתיו לא הוללו:

64

כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה:

65

ויקץ כישן אדני כגבור מתרונן מיין:

66

ויך צריו אחור חרפת עולם נתן למו:

67

וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר:

68

ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב:

69

ויבן כמו רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם:

70

ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן:

71

מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו:

72

וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם: