תהילים 73

1

מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב:

2

ואני כמעט נטוי רגלי כאין שפכה אשרי:

3

כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה:

4

כי אין חרצבות למותם ובריא אולם:

5

בעמל אנוש אינמו ועם אדם לא ינגעו:

6

לכן ענקתמו גאוה יעטף שית חמס למו:

7

יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב:

8

ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו:

9

שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ:

10

לכן ישיב עמו הלם ומי מלא ימצו למו:

11

ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון:

12

הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל:

13

אך ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי:

14

ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים:

15

אם אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי:

16

ואחשבה לדעת זאת עמל היא בעיני:

17

עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם:

18

אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות:

19

איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות:

20

כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה:

21

כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן:

22

ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך:

23

ואני תמיד עמך אחזת ביד ימיני:

24

בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני:

25

מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ:

26

כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם:

27

כי הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל זונה ממך:

28

ואני קרבת אלהים לי טוב שתי באדני יהוה מחסי לספר כל מלאכותיך: