תהילים 69

1

למנצח על שושנים לדוד הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש:

2

טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני:

3

יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי:

4

רבו משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא גזלתי אז אשיב:

5

אלהים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא נכחדו:

6

אל יבשו בי קויך אדני יהוה צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל:

7

כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני:

8

מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי:

9

כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי:

10

ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי:

11

ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל:

12

ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר:

13

ואני תפלתי לך יהוה עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך:

14

הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים:

15

אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה:

16

ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי:

17

ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני:

18

קרבה אל נפשי גאלה למען איבי פדני:

19

אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגדך כל צוררי:

20

חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי:

21

ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ:

22

יהי שלחנם לפניהם לפח ולשלומים למוקש:

23

תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד:

24

שפך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם:

25

תהי טירתם נשמה באהליהם אל יהי ישב:

26

כי אתה אשר הכית רדפו ואל מכאוב חלליך יספרו:

27

תנה עון על עונם ואל יבאו בצדקתך:

28

ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו:

29

ואני עני וכואב ישועתך אלהים תשגבני:

30

אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודה:

31

ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס:

32

ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם:

33

כי שמע אל אביונים יהוה ואת אסיריו לא בזה:

34

יהללוהו שמים וארץ ימים וכל רמש בם:

35

כי אלהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה:

36

וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי שמו ישכנו בה: