תהילים 62

1

למנצח על ידותון מזמור לדוד אך אל אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי:

2

אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט רבה:

3

עד אנה תהותתו על איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה:

4

אך משאתו יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו סלה:

5

אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי:

6

אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט:

7

על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים:

8

בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה:

9

אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד:

10

אל תבטחו בעשק ובגזל אל תהבלו חיל כי ינוב אל תשיתו לב:

11

אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עז לאלהים:

12

ולך אדני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו: