תהילים 59

1

למנצח אל תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני:

2

הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני:

3

כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא פשעי ולא חטאתי יהוה:

4

בלי עון ירוצון ויכוננו עורה לקראתי וראה:

5

ואתה יהוה אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקד כל הגוים אל תחן כל בגדי און סלה:

6

ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר:

7

הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי מי שמע:

8

ואתה יהוה תשחק למו תלעג לכל גוים:

9

עזו אליך אשמרה כי אלהים משגבי:

10

אלהי חסדו יקדמני אלהים יראני בשררי:

11

אל תהרגם פן ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני:

12

חטאת פימו דבר שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו:

13

כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי אלהים משל ביעקב לאפסי הארץ סלה:

14

וישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר:

15

המה ינועון לאכל אם לא ישבעו וילינו:

16

ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי:

17

עזי אליך אזמרה כי אלהים משגבי אלהי חסדי: