תהילים 51

1

למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי:

2

הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני:

3

כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד:

4

לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך:

5

הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי:

6

הן אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני:

7

תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין:

8

תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית:

9

הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה:

10

לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי:

11

אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני:

12

השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני:

13

אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו:

14

הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך:

15

אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך:

16

כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה:

17

זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה:

18

היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלם:

19

אז תחפץ זבחי צדק עולה וכליל אז יעלו על מזבחך פרים: