תהילים 50

1

מזמור לאסף אל אלהים יהוה דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבאו:

2

מציון מכלל יפי אלהים הופיע:

3

יבא אלהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד:

4

יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמו:

5

אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבח:

6

ויגידו שמים צדקו כי אלהים שפט הוא סלה:

7

שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי:

8

לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד:

9

לא אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים:

10

כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף:

11

ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי:

12

אם ארעב לא אמר לך כי לי תבל ומלאה:

13

האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה:

14

זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך:

15

וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני:

16

ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך:

17

ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך:

18

אם ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך:

19

פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה:

20

תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי:

21

אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך:

22

בינו נא זאת שכחי אלוה פן אטרף ואין מציל:

23

זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים: