תהילים 41

1

למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה:

2

יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו:

3

יהוה יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו:

4

אני אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך:

5

אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו:

6

ואם בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ און לו יצא לחוץ ידבר:

7

יחד עלי יתלחשו כל שנאי עלי יחשבו רעה לי:

8

דבר בליעל יצוק בו ואשר שכב לא יוסיף לקום:

9

גם איש שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב:

10

ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם:

11

בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע איבי עלי:

12

ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם:

13

ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן: