תהילים 39

1

למנצח לידיתון מזמור לדוד אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי:

2

נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר:

3

חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני:

4

הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני:

5

הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה:

6

אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם:

7

ועתה מה קויתי אדני תוחלתי לך היא:

8

מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני:

9

נאלמתי לא אפתח פי כי אתה עשית:

10

הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי:

11

בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל אדם סלה:

12

שמעה תפלתי יהוה ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי:

13

השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני: