תהילים 37

1

לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה:

2

כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון:

3

בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה:

4

והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך:

5

גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה:

6

והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים:

7

דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות:

8

הרף מאף ועזב חמה אל תתחר אך להרע:

9

כי מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו ארץ:

10

ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו:

11

וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום:

12

זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו:

13

אדני ישחק לו כי ראה כי יבא יומו:

14

חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך:

15

חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה:

16

טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים:

17

כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים יהוה:

18

יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה:

19

לא יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו:

20

כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו:

21

לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן:

22

כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו:

23

מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ:

24

כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו:

25

נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם:

26

כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה:

27

סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם:

28

כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת:

29

צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה:

30

פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט:

31

תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו:

32

צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו:

33

יהוה לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו:

34

קוה אל יהוה ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה:

35

ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן:

36

ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא:

37

שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום:

38

ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה:

39

ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה:

40

ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו: