תהילים 33

1

רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה:

2

הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו לו:

3

שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה:

4

כי ישר דבר יהוה וכל מעשהו באמונה:

5

אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ:

6

בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם:

7

כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות:

8

ייראו מיהוה כל הארץ ממנו יגורו כל ישבי תבל:

9

כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד:

10

יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים:

11

עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר:

12

אשרי הגוי אשר יהוה אלהיו העם בחר לנחלה לו:

13

משמים הביט יהוה ראה את כל בני האדם:

14

ממכון שבתו השגיח אל כל ישבי הארץ:

15

היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם:

16

אין המלך נושע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח:

17

שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט:

18

הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו:

19

להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב:

20

נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא:

21

כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו:

22

יהי חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך: