תהילים 25

1

לדוד אליך יהוה נפשי אשא:

2

אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו איבי לי:

3

גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם:

4

דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני:

5

הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום:

6

זכר רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה:

7

חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך יהוה:

8

טוב וישר יהוה על כן יורה חטאים בדרך:

9

ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו:

10

כל ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו:

11

למען שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב הוא:

12

מי זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר:

13

נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ:

14

סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם:

15

עיני תמיד אל יהוה כי הוא יוציא מרשת רגלי:

16

פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני:

17

צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני:

18

ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי:

19

ראה אויבי כי רבו ושנאת חמס שנאוני:

20

שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך:

21

תם וישר יצרוני כי קויתיך:

22

פדה אלהים את ישראל מכל צרותיו: